Aktiviteter

Under projektets andra år koncentrerar vi arbetet kring Mikroproduktion av el, aktiviteterna 5-8

•    A1. Inventering/behov kylteknik 20120101-20120630
•    Projektet inventerar och kartlägger nuvarande och framtida behov av kyla till komfort och/eller process. Bedömning från denna kartläggning ska sedan ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och geografiska/infrastrukturella förutsättningar för att sedan prioritera insatser.
•    A2. Presentationsmaterial 20120701-20121231
•    Informationsmaterial om relevanta tekniker för frikyla och geotermisk energi tas fram och presenteras.
•    A3. Förstudie fastighetsägare 20120701-20121231
•    Resurser avsätts till förstudier för att fastighetsägare skall kunna införa frikyla och geotermisk energi. Några lämpliga objekt identifieras som kan konvertera sitt befintliga kylsystem eller att installera ett nytt.
•    A4. Temadagar arrangeras i första hand riktade till fastighetsägare för att visa på möjligheter att kyla fastigheter och maskiner/processermed frikyla. En dag i Finland och en i Sverige. Vi kommer snart att publicera datumen för dessa temadagar.
•   A5. Två stora inspirationsdagar om mikroproduktion av el, en i Finland och en i Sverige
   A6. Praktiska föreläsningsserier/besök som ingående beskriver möjligheter, regelverk mm kring mikroproduktion av el. Sker i varje kommun i resp län/landskap. Dokumentation och spridning av dessa möjligheter.
•   A7. Studiebesök för att ta del av olika anläggningar ordnas.
   A8. Inventering av stöd till mikroanläggningar.
•   A9. Kompetensutveckling inom småskalig elproduktion, smarta nät och IMD (Individuell mätning och debitering) Stärka den offentliga energirådgivningen i de båda länderna som ett led för att nå ut till en bredare allmänhet.
•   A10.  Presentationsmaterial avseende besökscentran
•  A11.   Utredning av nya anläggningar samt:

*Hjälpa till att marknadsföra redan befintliga besöksplatser.
*Stimulera samarbeten och erfarenhetsutbyte mellan besöksplatserna.
*Ge lokala företag inom besöksnäringen möjlighet till nya uppdrag.

•  A12.  Presentationsmaterial över förnybar energi.