Förstudier

Sundbrolund, äldreboende i Ullånger i Kramfors Kommun. De har problem med höga inomhus temperaturer sommartid. Pelletspanna/absorbtionskyla. Otillräcklig kylkapacitet men även för låg belastning på pelletspannan. Ladda ner förstudie!

Skönsmons förskola i Sundsvalls kommun. Nybyggnation av ekohus. Vill ha hjälp med lönsamhetsberäkning generellt samt ett projekterat system, där vätska cirkuleras (utan värmepump) från borrhål direkt till batteri i luftbehandlingsaggregat för förvärming och kylning av uteluft samt återkylningsväxlare för kökskyla. Ladda ner förstudie!

Rafnaslakt, lokal slakteri i Ramsele Sollefteå kommun. Nybyggnation av slakteri med inriktning på naturbetesdjur. Kylbehov kommer att finnas under vår-sommar-höst. Ladda ner förstudie!

Bröderna Jakobssons Slakteri i Nyland Kramfors kommun. Litet lokalt kravmärkt slakteri med stort kylbehov som idag tillgodoses med el. Vill anväda egenproducerad el samt producera biogas av slaktavfall som i dag transporteras till Kristinehamn. Denna biogas skulle kunna förse anläggningen med både värme och el. Ladda ner förstudie!

Sanmina SCI, medicintekniskt företag i Örnsköldsviks kommun. Har arbetat med energieffektivisering under många år. Står inför en utbyggnad av fastigheten med 2000 m2 och vill ha hjälp att analysera sina belastningspunkter och hitta effektivare sätt att utnyttja den kyleffekt man har idag samt att installera frikyla av något slag. Ladda ner förstudie!

Cetehallen ICA-butik i Ramsele Sollefteå kommun. Egen fastighet med ca 1200 m2 i markplan. Förbrukar idag ca 500000 kwh el/år och producerar en del av sin egen uppvärmning via överskottsvärme från kylmaskiner. Är intresserade av att få möjligheter utredda hur och på vilket sätt man kan spara energi och ev skapa energi miljöanpassat.  Ladda ner förstudie här!

Paradiset, upplevelsebad, gym, sporthall mm i Örnsköldsviks kommun. Har stort kylbehov och idag traditionell kyla. Fjärrkyla finns tillgängligt att få via Ö-viks Energi men man vill veta om det är det bästa alternativet för anläggningen. Ladda ner förstudie!

Kubal Aluminiumsmältverk Sundsvalls kommun. Har två rum med kompressorer för att göra tryckluft. I det ena 6st och i det andra 2st, Ingen återvinning av värme. Överskottsvärmen kyls idag bort med havsvatten och värmeväxlare samt med ventilation genom rummen. Förstudien kan visa hur mycket och vart värmen kan ledas. Ska det kylas av havsvatten kan kylan användas för att kyla lokalerna? Ladda ner förstudie!

Härnösand Energi & Miljö (HEMAB)  önskar utreda förutsättningarna för att investera i en anläggning för produktion av kyla genom kontrollerad snösmältning. Produktionen av snökyla avses användas för kylning av lokaler och processer centralt i Härnösand. Behovet av komfort- och processkyla har tidigare översiktligt studerats med avsikten att klarlägga marknadspotentialen för fjärrkyla och hur ett fjärrkylnät i så fall bör byggas. Härnösands Kommun använder flera olika snötippar i nära anslutning till stadskärnan.
Förstudien ska utreda: Var vore mest lämpligt att anlägga en anläggning för produktion av snökyla. Detta beaktat kommunens planer och önskemål men även sett utifrån avståndet till de potentiella kunderna för kyla?
Hur bör en snökylanläggning utformas och dimensioneras för att passa den marknad som finns samt för att även ge mesta möjliga miljömässiga fördelar? Vad skulle en anpassad anläggning enligt punkt 2 kosta att uppföra och driva. Hur skulle detta ev. komma att påverka kommunens kostnader? Inslag från TV4 Nyheterna här! Ladda ner förstudie!

Energikartläggning-Franssons. Ladda ner rapport!

Biogaspotential i Kramfors kommun. Ladda ner förstudie!

Finland

Småskalig CHP vid Nykarleby Kraft driven med lokalt producerad biodiesel.
Resultat: Det finns ingen ekonomi för ett energibolag att ha ett småskaligt kraftverk som drivs på biodiesel. Detta eftersom elpriset är relativt sett lågt och oljepriset högt. Lönsamheten blir bättre för en konsument som förbrukar både elen och värmen eftersom denna konsument slipper el överföringsavgiften.(skrivbordsstudie)

Utvärdering av möjliga energiförsörjningslösningar för Vasa logistikcentral
Resultat: förstudie utförd. CHP det mest lönsamma alternativet. Ladda ner förstudie här!

Uppvärmning av badvatten till Berny´s
Resultat: Förslag på uppvärmningssystem som utnyttjar spillvärme vid vattenbyte och luft/vätskepump. Skrivbordstudien är tillräckligt tillsvidare(skrivbordsförstudie)

Kylbehovet på sjukhusen i Jakobstad och Vasa.
Behovet och möjligheten till frikyla i form av snö-, havs-, berg- och sediment- kyla kommer att utredas i en förstudie på hösten, sjukhusen har kontaktas och är intresserade. Ladda ner:  • förstudie rapport • layout

Uppgörandet av affärsmodell för leverans av bergvärme till fastigheter
Förstudie kommer utföras på hösten, skrivbordsstudie gjord

Effektivisering av småskalig vattenkraft för att minska energiförluster
Förstudie kommer att starta på hösten med Kaitfors som exempel

Uppvärmning av avloppsvatten för att förbättra reningsprocessen samt effektivera kraftverkets drift vid Ylivieska
Resultat: Eftersom avståndet till centralreningsverket är för långt förlorar man nyttan av uppvärmningen innan vattnet har nått fram till reningsverket(skrivbordsstudie)

Energieffektivisering av ishallar i Jakobstad och Vasa
Behovet har kartlagts möjlig förstudie utförs senare under projektet

 

Stöd och regelverk i Finland – Läs här!

Förstudie lönsamhetsberäkningar för småskalig biodiesel i Finland!Läs här!