Fokusområden

MILJÖANPASSAD KYLA OCH VÄRME

•    Delprojektets mål är att sprida de befintliga miljöanpassade och effektiva energilösningarna i Västernorrland (snökyla och älvkyla) och Österbotten (sedimentvärme och lågtemperaturenerginät samt bränsleceller och mikroturbiner baserade på deponigas).
•    Främja miljöanpassade metoder för produktion av kyla.

MIKROPRODUKTION AV EL

•    Skapa ett samarbete kring miljöanpassad energiproduktion mellan företag och med potentiella brukare i Österbotten och Västernorrland.
•    Långsiktigt skapa ett hållbart utbud av förnyelsebar mikroproduktion av el.
•    Öka produktion av egenproducerad förnyelsebar el.

ÖKA INTRESSET FÖR ENERGI- OCH KLIMATÅTGÄRDER

•    Öka intresset för energi- och miljöfrågor och konkreta klimatåtgärder hos:
•    Offentliga organisationer, småföretagare, fastighetsägare samt allmänhet
•    Utbyte mellan visitors centers med syfte att skapa besökskoncept