Sammandrag från föreläsningar & workshops

olle janne

Jan Lindberg & Olle Bertilsson

Ett gemensamt grepp för energibesparing inom alla fyra landsting i norr. Så har Landstinget Västernorrlands satsning på miljö och energi spridit sig även till Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.
-Vi ställer nu samma energikrav på våra byggprojekt i de fyra nordligaste landstingen, berättade energicontroller Jan Lindberg.
110 kWh/kvadratmeter för fastigheter med dygnet-runt verksamhet – främst sjukhus – och 80 kWh för övriga byggnader är de tuffa kraven. I varje ombyggnadsprojekt är målsättningen att halvera energianvändningen, både för el och värme.
Under samma föredrag berättade landstingets miljöchef Olle Bertilsson om lyckade satsningar på miljöutbildningar. Målet är att bli ett hållbart landsting och vägen dit går bland annat via satsningar på snökyla – som det uppmärksammade projektet vid Sundsvalls sjukhus – och solenergi.Satsningar på pellets och fjärrvärme har gjort att landstinget lyckats fasa ut eldningsolja som energikälla.

Andreas Hägglund

Andreas Hägglund

Lägg  energi på att hitta bra samarbetsformer med andra bönder och aktörer. Tekniska frågor går alltid att lösa, men samarbetet i byn får inte klicka.Det rådet gav Andreas Hägglund från LRF Jämtland som berättade om erfarenheterna av småskalig biogasproduktion. Han gav exempel från olika satsningar i Jämtland och andra platser i Sverige.
I jordbruksmarkerna runt Storsjön, nära Östersund, ligger gårdarna förhållandevis nära, vilket skapar förutsättningar för samarbete mellan olika lantbruk för biogassatsningar.
-Men i Jämtland kan vi även se exempel som i Hammerdal på gårdar som ligger en bit ifrån varandra som samverkar i satsningar på förnybar energi. Så fort det krävs transporter mellan gårdarna blir det lite krångligare, men det går att lösa sådana bitar också, sade Andreas Hägglund

 

Mikko Pieskä & Torsten Berglund

Mikko Pieskä & Torsten Berglund

Förnybar energi som tillväxtfaktor. Om det berättade Mikko Pieskä från teknologicentret Merinova i finländska Vasa.
-I Vasaregionen bor bara ett par procent av Finlands befolkning, men 30 procent av landets energiteknik utvecklas inom regionen. Det är ett välmående energikluster som varit viktig för tillväxten i Vasa, sade Mikko Pieskä.
Han berättade även om ett utvecklingsprojekt för stirlingmotorer som kopplas ihop med flispannor för produktion av värme och el.
I samma workshop gjorde Torsten Berglund från Esam en beskrivning av teknikutvecklingen på marknaden med en orientering av efterfrågan och kostnader för olika alternativ inom förnybar energi.

Martin Prieto Beaulieu

Martin Prieto Beaulieu

BBB – bilen, bränslet, beteendet. Där ligger hemligheten i utmaningen att ställa om fordonsflottan och göra den oberoende av fossila drivmedel senast 2030.
Det menade Martin Prieto Beaulieu, chefredaktör och styrelseledamot i Gröna Bilister.
-Bilen handlar om att vi väljer rätt sorts bilar, bränsle utifrån att vi som konsument behöver göra ett aktivt val och vara öppna för nya, miljövänliga drivmedel och beteende för att vi i större utsträckning måste ställa undan bilen för onödiga resor.
-Framtiden ser spännande ut. Problemet är att många bilister tänker enkelriktat – att det efter bensin eller diesel ska komma ett nytt bränsle. Men utvecklingen går mot att flera olika alternativ kommer att ersätta nuvarande fossila bränslen, sade Martin Prieto Beaulieu.
Han var resonerande kring frågan om hur samhället bäst kan stödja utvecklingen.
-Personligen är jag ganska tveksam till den norska modellen där man kan få en skattesubvention på flera hundra tusen kronor för en dyr elbil. Då tror jag hellre på den franska modellen där förorenaren betalar in pengar och det blir en omfördelning inom hela fordonsflottan.

Niklas Bohman

Niklas Bohman

Att som privatperson eller småföretagare bli sin egen elproducent blir allt vanligare. Niklas Bohman från Eon gav tips om viktiga saker att tänka på för leverans av elöverskott till Eons elnät.
-Läs på ordentligt innan du fattar beslut om att investera. Annars är risken att det krävs korrigeringar i efterhand som att behöva förstärka elnätet och det kan i så fall bli onödigt dyrt, sade Niklas Bohman, som är affärsansvarig för Eons elnät i Sollefteå och Sundsvall.
-Vi ser positivt på att ansluta produktion till vårt nät och arbetar för att göra det enklare för hushåll att bli egenproducenter av förnybar el. Så det går bra att vända sig till oss så ska vi kunna ge snabba besked om vad som är möjligt i det enskilda fallet. Att prata med någon offentlig energirådgivare kan också vara en bra idé.
För att bli godkänd som egenproducent med leverans till Eon krävs att ett hushåll uppfyller ett antal tekniska riktlinjer och håller sig inom en maxproduktion på 43,6 kW.

 

 

Staffan Lindberg

Staffan Lindberg

Visst kan koldioxidbantning locka till skratt. Det stod klart efter underhållaren Staffan Lindbergs föreläsning om klimatkonflikter i vardagen för en familjefar från Uppsala.
Med gitarren som stöd spelade han egna och andras låtar och fick åhörarna att tänka till om sin egen vardagssituation med olika klimatkonflikter som kan uppstå.
För sex år sedan valde Staffan Lindberg att bli koldioxidbantare. Sedan dess har han arbetat för att minska sina egna utsläpp av växthusgaser till en nivå som är långsiktigt hållbar.
-Jag har klarat att minska mina utsläpp med ungefär hälften och försöker klimatkompensera för resterade utsläpp. Det är en utmaning men jag har bestämt mig för att nå så långt som möjligt.

 

Fredrik Mårtensson